ریاست

دکتر فریبرز راشدی

سمت: ریاست مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق اجرایی: ریاست شبکه بهداشت و درمان چابهار - ریاست بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان - ریاست بیمارستان بهاران زاهدان


مدیریت

محتوای مرتبط