آموزش و پژوهش

مسئول واحد: آقای عباس فیروزی منش   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی

کارشناس واحد: سرکار خانم میترا ملای شهری   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

شرح وظایف واحد آموزش:

نیازسنجی آموزش های غیرحضوری و حضوری پرسنل

تدوین برنامه آموزشی سالیانه و برگزاری دوره های آموزش تخصصی و ضمن خدمت جهت پرسنل

تهیه شناسنامه جهت برنامه های آموزشی

برگزاری دوره های آموزش مداوم

اجرای دوره های عملی و عملیاتی جهت پرسنل اورژانس و برگزاری آزمون از کلیه کارکنان عملیاتی اورژانس

برگزاری آزمون های سالیانه جهت تکمیل ظرفیت دانشکده علوم پزشکی در رشته فوریتهای پزشکی

برنامه ریزی و اجرای آموزش همگانی و اطلاع رسانی به مردم و آموزش پرسنل سازمان های امدادی و سایر سازمانها

همکاری با صدا و سیمای استان جهت طراحی و پخش برنامه های آموزشی

همکاری با سایر رسانه ها و مطبوعات استانی

ایجاد بانک اطلاعاتی آموزشی جهت کلیه پرسنل اورژانس

پژوهش در امور مرتبط

بکارگیری شیوه های کارگاهی بجای سخنرانی در آموزش ها

پیگیری صدور گواهی آموزش پرسنل

نظارت بر حسن اجرا و حضور موثر پرسنل در کلاس ها

ارائه آموزش های تخصصی و همچنین ایجاد تعامل با مراکز دانشگاهی و دانشجویان رشته فوریت های پزشکی

انجام نیازسنجی های پژوهشی در سطح مراکز اورژانس پیش بیمارستانی استان

تهیه و تنظیم پروپوزال های پژوهشی در راستای سیاست های سازمان اورژانس کشور

 


واحدها

محتوای مرتبط