دارو و انبار

مسئول انبار دارویی: آقای محمدحسن طاهری

شرح وظایف

تهیه گزارش کامل از موجودی و وضعیت تاریخ مصرف داروهای موجود در انبار و پایگاه های مرکز

هماهنگی لازم با شرکت دارویی برای تامین داروهای مورد نیاز مرکز با هماهنگی امور مالی و کارپردازی مرکز

تنظیم درخواست دارویی و لوازم مصرفی مرکز بر اساس دستورالعمل اورژانس کشور و نیاز مرکز

تنظیم و نظارت بر درخواست های دارویی مرکز جهت دپوی دارو و نحوه توزیع در پایگاه های مرکز

تهیه برنامه توزیع پکیج های دارویی جهت پایگاه های مرکز

پایش و نظارت بر انبار دارویی مرکز و داروهای موجود در پایگاه های مرکز

نظارت و اجرای دستورالعمل های اورژانس کشور در زمینه امور دارویی  و ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد و آخرین وضعیت دارویی مرکز

پیگیری و پاسخگویی به نقایص و مشکلات دارویی و تجهیزات پزشکی بر اساس بازدید های نظارتی اداره کنترل و بهبود کیفیت مرکز

هماهنگی با اداره حوادث مرکز جهت دپوی مورد نیاز انبار حوادث در خصوص دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی

مسئول انبار اداری و تجهیزات: آقای عیسی جونابادی

شرح وظایف

برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام و کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود

همکاری و مساعدت در خرید، تأمین و تهیه کالاها و همچنین کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده

نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان

مشاهده عینی کالا و ثبت دقیق صرفا بر اساس مشاهده عینی نه بر اساس فاکتور ارائه شده

صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

صدور فرمهای مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در نرم افزار نظام نوین مالی

طبقه بندی، تنظیم و کدگذاری کالا

همکاری با حسابداری انبار

مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی ماننده سرقت، صدمه، ضایعه و حادثه از طریق طبقه بندی، قفسه بندی و چینش صحیح آنها

 

 

 


واحدها

محتوای مرتبط