معاون فنی و عملیات

آقای حسن شه بخش

سمت: معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی زاهدان

مدارک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

شماره تلفن اتاق کار:  33213609 - 054


مدیریت

محتوای مرتبط