معاون اجرایی

آقای صادق خوش سیمایی

سمت: معاون اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی زاهدان

مدارک تحصیلی: کارشناسی پرستاری - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تلفن اتاق کار:  33213609 - 054


مدیریت

محتوای مرتبط